Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.prakticke-podlahy.cz
 2. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (v pozici podnikatele, či spotřebitele). Prodávajícím a zároveň provozovatelem internetového obchodu www.prakticke-podlahy.cz, je Luděk Štifner se sídlem Opava, Milady Horákové 1027/2, IČ: 70606145, DIČ: CZ7406235452.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré obchodní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se smluvní vztah dále i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré elektronické objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu www.prakticke-podlahy.cz jsou považovány za závazné.
 2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými VOP (a reklamačním řádem, který tyto VOP obsahují) a že s nimi bez výhrady souhlasí.
 3. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.
 4. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy.
 5. Kupní smlouva vzniká okamžikem akceptace návrhu kupní smlouvy prodávajícím.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny okamžikem jeho převzetí.
 8. Kupující se zavazuje a je povinen odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka, vše dle ceníku přepravní služby) uvedené v objednávce.
 9. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo na náhradu škody (např. poštovné, balné a pod.) vůči kupujícímu a má právo odmítnout další objednávky tohoto kupujícího.
 10. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Kupující souhlasí se zpracováním veškerých poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze prodávajícího a to až do doby odvolání tohoto souhlasu, s tím, že s poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o kupujícím, sloužící pro bezproblémové doručení zboží.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

 1. Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky.
 2. Zboží se doručuje prostřednictvím přepravní služby na místo dodání formou dobírky a to za cenu dle ceníku této přepravní služby. Osobní odběr není možný.
 3. Pokud zboží není na skladě a je nutno ho objednat, je o tom zákazník informován.
 4. Zásilky jsou doručovány k zákazníkům zpravidla do 7 pracovních dnů. Delší doba dodání je u zboží, které není v okamžik objednávky skladem, či zboží, které je upravováno dle individuálních požadavků.
 5. Veškeré zásilky, které kupující přebírá, je nutno ještě v přítomnosti řidiče přepravní služby prohlédnout z hlediska neporušení či nerozlepení obalů, nerozříznutí originálních pásek a přelepek výrobce. V případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu dle expedičního listu. Taktéž je nutno věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek s počtem napsaných zásilek na expedičním listu přepravce. Je nutno potvrdit podpisem převzetí pouze skutečného počtu dodaných zásilek. Nebude-li rozdíl zaznamenán na dokladu o převzetí (zaplacení), bude prodávající vycházet z toho, že zboží bylo řádně a v pořádku kupujícímu předáno. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu zboží, které v zásilce chybí, případně lze zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět prodejci s uvedením důvodu na přepravním listu dopravce. Převzetím a zaplacením dodávky zboží kupující potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození.
 6. Tyto VOP platí pro expedici po České republice. Do zahraničí prodávající zboží neodesílá.

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s těmito VOP a předpisy platnými v České republice při uzavření smlouvy.
 2. Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty (např. čistící přípravky). Je-li výrobcem zboží poskytovaná delší záruka, je nutno po uplynutí 24 měsíců reklamovat zboží přímo u výrobce.
 3. Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je na zboží poskytována záruka 12 měsíců ode dne prodeje, s výjimkou zboží, u kterého je uvedena záruka kratší. Je-li výrobcem zboží poskytovaná delší záruka, je nutno po uplynutí 12 měsíců reklamovat zboží přímo u výrobce.
 4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborné montáže, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou instalací a manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.
 6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 7. V případě neoprávněné reklamace nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace ani kupující, ani prodávající (pokud by se ovšem ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že jde z jeho strany o zneužití práv, v takovém případě má prodávající nárok na úhradu vynaložených nákladů).

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

 1. Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující - spotřebitel právo dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy nejlépe spolu s vráceným zbožím odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den této lhůty. Zboží je nutno vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 2. Zboží je třeba doručit kompletní, spolu s původním obalem, nepoškozené a nejevící známky užívání, spolu s dokladem prokazujícím koupi zboží u prodávajícího na adresu: Luděk Štifner, Milady Horákové 1027/2, Opava 746 01. V případě, kdy by vracené zboží bylo poškozené nebo nekompletní, vyhrazuje si prodávající právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží. Tím není dotčen nárok kupujícího - spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Pokud kupující - spotřebitel takto od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí částku odpovídající kupní ceně nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího - spotřebitele od smlouvy
 3. Vrácení zboží formou dobírky není možné, doporučujeme jeho zaslání formou balíku. Projev vůle odstoupit od smlouvy je nutno učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé a průkazné, že kupující – spotřebitel využil svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Prodávající je oprávněn již bez dalšího odečíst z částky odpovídající kupní ceně jakékoliv své finanční pohledávky vůči kupujícímu.
 5. Toto právo kupujícího – spotřebitele se mimo jiné výjimky stanovené § 1837 Občanského zákoníku nevztahuje na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, tedy např. na podlahovou krytinu, která byla upravena na míru dle pokynu kupujícího.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  • výrazným způsobem se změnila cena zboží.
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena v plné výši zpět.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Zasláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání zboží kupujícímu.

Dne 1.1.2014 v Opavě.

Všechna práva vyhrazena / vytvořeno firmou ProfiPage